Regulamin strony

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Własność intelektualna
  6. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    • Strona http://www.zagadkowy-swiat.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    • Regulamin opisuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.zagadkowy-swiat.pl/, reguły świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
    • Regulamin opisuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.zagadkowy-swiat.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    • Każdy Usługobiorca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.zagadkowy-swiat.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tegoż Regulaminu.
    • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
      • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
      • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
      • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) jak i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. DEFINICJE
    • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.zagadkowy-swiat.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
    • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
    • USŁUGODAWCA – twórcy portalu.
    • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
    • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    • Świadczenie Usług Elektronicznych zawartych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest darmowe.
    • Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas określony i ulega likwidacji z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
    • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którego używa Usługodawca:
      • komputer z dostępem do Internetu,
      • dostęp do poczty elektronicznej,
      • przeglądarka internetowa,
      • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    • Usługobiorca zmuszony jest do używania Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
    • Usługobiorcę obowiązuje zakaz udostępniania treści o charakterze bezprawnym.
  5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    • Wszystkie treści udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.zagadkowy-swiat.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.zagadkowy-swiat.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://www.zagadkowy-swiat.pl/, bez zgody Usługodawcy.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.zagadkowy-swiat.pl/ jest naruszeniem prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z aktualnym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.